Kvalita a Geometrické specifikace produktů

                   

Internetový časopis v oboru měření délek, geometrických veličin a struktury povrchu

INFORMACE ZKUŠENOSTI PARTNERSTVÍ  pro  ROZVOJ ZLEPŠOVÁNÍ ÚSPĚCH


Editorial 

Hlavní stránka

Archiv

Školy

Instituce

NOVÉ

Dotazy a názory


Partneři

Měrové a školicí středisko Carl Zeiss

>>

 při FS ČVUT v Praze

 

Mobilní Zkušebna Délkoměrů a výrobních Strojů

Logo_MZDS_20-0-90

 


 

Anketa


 

 

 

 

 

kkkkkkkkkkkkkkk

Vítáme Vás na stránkách internetového časopisu Kvalita a Geometrické specifikace produktů, zkráceně Kvalita a GPS. Na těchto stránkách Vám budeme přinášet zajímavé odborné články nebo příspěvky.

Stránky jsou zaměřeny na problematiku geometrických požadavků na výrobky v relaci s managementem kvality; přednostně ve strojírenství a automobilovém průmyslu. Těžiště informací na těchto stránkách spočívá v příspěvcích a diskusi k materiálům pracovních skupin při technické komisi ISO/TC 213 Dimensional and geometrical product specifications and verification (GPS), které jsou dále zpracovávány útvarem Technická normalizace UNMZ a za účasti národních Technických normalizačních komisí (TNK) do podoby českých technických norem (ČSN) ve skupině Geometrické požadavky na výrobky (GPS).

Výměnu informací odborného charakteru zajišťujeme kontinuální spoluprací mezi partnerskými podnikyškolami a odbornými institucemi.

 

  


Aktuálně:

(starší články naleznete v archivu)

 

Vážení čtenáři a návštěvníci,

ve čtvrtek 9. září 2010 se uskutečnil na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, 616 69 Brno, Technická 2, seminář k problematice řízení měřidel v systémech managementu kvality v oboru strojírenské výroby se zaměřením na automobilový průmysl a ostatní příbuzné obory.

Na přípravě semináře se dále podíleli tito partneři:
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (
ÚNMZ) v Praze – odbory technické normalizace a metrologie,
Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie (
UTOPM) Fakulty strojní ČVUT v Praze,
Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky (
UVSSR) Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně,
redakční rada internetového časopisu „
Kvalita a Geometrické Specifikace Produktů
a akreditovaná zkušební laboratoř
MZDS.

Na semináři byly předneseny a diskutovány tyto příspěvky

● ● ●

Ing. Jaroslav Skopal, CSc., UNMZ, Odbor technické normalizace
NORMATIVNÍ DOKUMENTY POKRÝVAJÍCÍ ČINNOST ISO/TC 213, CEN/TC 290 ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ (GPS)

V referátu je provedeno vymezení aktivit v jednotlivých segmentech GPS a to na úseku edice a přípravy normativních dokumentů. Dále je popsán postup pro možné promítnutí normativních dokumentů do praktické činnosti v jednotlivých organizacích formou seminářů a pravidel správné praxe.

>>

 

● ● ●

Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, UVSSR; prezentace
Řízení monitorovacího a měřicího zařízení
Příspěvek se zabývá otázkou metrologického zabezpečení systémů managementu kvality v souvislosti s kriterii normy ISO 9001:2008. Základním účelem všech požadavků je dostatečně věrohodné doložení způsobilosti měřidel a/nebo systémů měření. Jednou stránkou je stav měřidel, druhou pak je práce s informacemi, jež poskytuje kalibrace nebo ověřování měřidel.

>>

 

● ● ●

Prof. RNDr. Miloslav Suchánek, CSc., VŠCHT, Ing. Jaroslav Skopal, CSc., UNMZ, Odbor technické normalizace
NEJISTOTY Z POHLEDU ISO/IEC GUIDE 98:2009 "NEJISTOTY MĚŘENÍ"
V referátu je analyzována terminologická základna nezbytně nutná pro globální pojetí nejistot měření včetně vymezení příslušných definicí spojenými s jednotlivými termíny.

>>

 

● ● ●

Ing. Emil Grajciar, UNMZ, Odbor metrologie
LEGISLATIVA V OBLASTI METROLOGIE
Obsahová náplň zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, národních a evropských předpisů v oblasti měřidel a měřicích systémů.

>>

 

● ● ●

RNDr. Miroslav Jan Skopal, FSI VUT v Brně, UVSSR, akreditovaná zkušební laboratoř MZDS
Pojmy managementu měřidel v systémech kvality
V příspěvku bude podán výklad některých pojmů, uvedených v TNI 01 0115:2009 Mezinárodní metrologický slovník, který je českou verzí Mezinárodního metrologického slovníku pod označením VIM 3:2007, a které se týkají návaznosti měřidel.

>>

 

● ● ●

Ing. Libor Beránek, Fakulta strojní ČVUT v Praze, Měrové a školicí středisko Carl Zeiss;
PŘEJÍMACÍ A PERIODICKÉ ZKOUŠKY SOUŘADNICOVÝCH MĚŘICÍCH STROJŮ (CMM) POUŽÍVANÉ K MĚŘENÍ LINEÁRNÍCH ROZMĚRŮ
Přednáška si klade za cíl seznámit posluchače s úlohou přejímacích a periodických zkoušek CMM v systémech managementu měření a připravovanými změnami v této oblasti na základě zavedení ČSN EN ISO 10360-2:2010 Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) – Část 2: CMM používané k měření lineárních rozměrů, a která je českým překladem mezinárodní normy, vydané v prosinci 2009
.

>>

 

● ● ●

RNDr. Miroslav Jan Skopal, FSI VUT v Brně, UVSSR, akreditovaná zkušební laboratoř MZDS
Poznámky k českému překladu ČSN EN ISO 10360-2:2010
Nové vydání ČSN EN ISO 10360-2:2010 je značně obsáhlejší, než první vydání z roku 2002 a rovněž dochází k mnoha formálním i zásadním změnám. Příspěvek si klade za cíl na tyto změny upozornit, protože v samotné normě s ohledem na jejich rozsah uvedeny být nemohou; např. formou národních poznámek. Bude podán zkrácený výklad s odkazem na pracovní materiál semináře.

>>

 

● ● ●

RNDr. Miroslav Jan Skopal, FSI VUT v Brně, UVSSR, akreditovaná zkušební laboratoř MZDS
Kalibrace a zkouška měřidel a měřicích systémů
Činnost kalibrace měřidla je podmínkou nutnou pro zařazení do nepřerušeného řetězce návaznosti. S vývojem výpočetní techniky se však u vysoce složitých měřicích systémů snižuje možnost provedení kalibrace měřidla pouze na omezený počet autorizovaných servisních subjektů, které mají přístup k zápisu výsledku činnosti kalibrace v prvém kroku na hardware k softwarovému použití; realizaci činnosti kalibrace ve druhém kroku. Tyto subjekty však zpravidla nemají statut kalibračních laboratoří a rovněž nejsou akreditovány; což zvláště u dodavatelů do automobilového průmyslu a v něm samém působí při auditech problémy.
Příspěvek podává možný návrh k diskusi, jak tuto situaci řešit s ohledem na kvalitu a na požadavky auditorů systémů kvality.

>>

 

● ● ●

Ing. Jiří Mokroš, CSc., Slovenský metrologický ústav
PROBLÉMY PŘI MĚŘENÍ ÚHLŮ KOMERČMÍM ÚHLOMĚRNÝM INTERFEROMETREM
Analýza chyb, vyplývajících z uspořádání optických prvků úhloměrného interferometru. Možnosti eliminace jejich vlivu na výsledky měření. Praktické zkušenosti při měření úhlů s velikostí na horní hranici měřitelnosti s úhloměrným interferometrem.

>>

 

● ● ●

Ing. Jaromír Palán, PALSTAT s r.o.
METROLOGICKÉ POŽADAVKY NA ZKOUŠENÍ SOFTWARU
Moderní programové vybavení měřicí techniky si žádá vývoj nových zkušebních metod, které by mohly být použity k testování metrologických vlastností softwaru. Při testování softwaru je třeba brát ohled na některá specifika, kterými se liší od běžných měřicích zařízení. Definice požadavku na validaci počítačových software:
Jestliže se při monitorování a měření specifikovaných požadavků používá počítačový software, musí být:
• potvrzena jeho schopnost plnit zamýšlené použití;
• potvrzení musí být provedeno před počátečním použitím;
• podle potřeby se musí opakovat.
Potvrzení schopnosti počítačového softwaru plnit zamýšlené použití by mělo běžné zahrnovat:
• jeho ověření;
• management konfigurace tak, aby byla zajištěna jeho vhodnost pro použití.
Výklad požadavků WELMEC GUIDE 7.2

>>

 

● ● ●

Ing. Igor Brezina, Bratislava
DISKUSNÍ PŘÍSPĚVEK K PROBLEMATICE KALIBRACE A ZKOUŠKY SOUŘADNICOVÝCH MĚŘICÍCH STROJŮ

>>

   

Starší příspěvky z našich akcí jsou vám k dispozici v sekci archiv.

 

 

Kvalita a Geometrické specifikace produktů  ISSN 1801-5352  

Pokud máte zájem o výměnu informaci, zkušeností nebo o spolupráci s naší redakcí, kontaktujte nás na gps@fme.vutbr.cz

Redakce    Autorská práva    Podmínky zveřejnění příspěvku   Copyright © 2005 Vysoké učení technické v Brně


 

optimalizováno pro rozlišení 800 x 600 dpi a střední velikost písma

 Aktualizováno: říjen, 2010

 

webamatér: Lepus